15 listopada 2018

Jest projekt Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących

Jest projekt Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących
Na stronach RCL pojawił się projekt Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Jest to rozporządzenie, które określa warunki używania kas przez podatników, ich obowiązki itp. Określa również warunki serwisowania kas przez serwis producenta oraz firmy serwisowe i serwisantów. Wyznacza również sposób postępowania z kasami po zapełnieniu pamięci fiskalnej czy zakończeniu działalności podatnika.
 
W stosunku do obecnie obowiązujących przepisów pojawiły się w projekcie nowe rozwiązania i obowiązki o których piszemy poniżej.
 
Proces legislacji przewiduje okres konsultacji publicznych, trwających do 27 listopada 2018 roku, w którym to okresie każdy może wnieść swoje uwagi do proponowanych zapisów. Projekt ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r.
 
 
 
Ministerstwo Finansów proponuje, żeby użytkownik kasy obowiązkowo wydawał paragon kupującemu bez żądania i to przed przyjęciem należności (zapłaty) niezależnie od formy płatności. Regulacja taka stwarza problem np. w przypadku braku autoryzacji płatności kartą lub braku wystarczającej gotówki u kupującego a paragon został już w kasie zarejestrowany i wydrukowany.
 
Ministerstwo Finansów chce doprowadzić do uporządkowania kolejności programowania stawek VAT w kasach i drukarkach fiskalnych. Oprócz dotychczasowego obowiązku przyporządkowania literze A stawki podstawowej 23% (lub 22%), dołożono wymaganie, aby pozostałe stawki też były zawsze we wszystkich kasach programowanie identycznie, czyli: literze „B” przypisać stawkę obniżoną 7% albo 8%, literze „C” stawkę 5%, literze „D” stawkę 0%, literze „E” przypisać sprzedaż zwolnioną od podatku, a literom „F” i „G” –przypisać pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży VAT-Marża.
 
W projekcie pojawiła się propozycja, aby obsługujący kasę składał oświadczenie, którego wzór jest dołączony do projektu, że zapoznał się z odpowiednimi przepisami dotyczącymi kas, ich obsługi, obowiązków i odpowiedzialności z tego wynikającej. Jeden egzemplarz tego oświadczenia przechowuje się w księgowości firmy a drugą przechowuje osoba, która go podpisała.
 
Podatnik używający kasy może dokonać zmiany podmiotu prowadzącego serwis sam. Nie jest wymagana zgoda producenta. O dokonanej zmianie podatnik powiadamia pisemnie producenta, następnie serwis „przejmujący” zawiadamia o tym Urząd Skarbowy.
 
Zakończenie pracy kasy w trybie fiskalnym (zamknięcie pamięci fiskalnej) dla wszystkich typów kas sprowadzać się będzie do wydrukowania przez serwis raportu rozliczeniowego, sporządzenia przez podatnika protokołu z odczytu (według załącznika) i dostarczeniem wraz z wydrukowanym raportem do Urzędu Skarbowego w ciągu trzech dni. Urzędnik nie musi być ani powiadomiony o odczycie wcześniej ani nie musi być obecny przy nim.
 
Przy „zamknięciu” pamięci fiskalnej w kasach online dane z pamięci chronionej podatnik ma przegrać na zewnętrzny nośnik danych (dysk, pendriv, płyta CD).
 
MF proponuje, aby obowiązkowego przeglądu technicznego kasy nadal dokonywać nie rzadziej niż co 2 lata.  W kasach leasingowanych lub wypożyczonych należy zrobić przegląd również przed fiskalizacją – aby sprawdzić, czy nie ma w nich np. danych poprzedniego użytkownika.
 
MF proponuje, aby był obowiązek dokonywania u podatników przeglądów technicznych kas każdorazowo po wznowieniu zawieszonej działalności gospodarczej, przed ponownym rozpoczęciem prowadzenia ewidencji na kasie.
 
Producent ma obowiązek przesyłania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazu serwisantów z ważnymi uprawnieniami z wyszczególnieniem modeli kas oraz datą ważności uprawnień, najpóźniej 3 dni po zmianach w wykazie. Szef KAS publikuje tę listę w Biuletynie informacji Publicznej (ID uprawnień serwisanta, model kasy, NIP serwisu, data ważności).
 
Każdy podmiot, który jest zaineresowany wprowadzanymi tym projektem zmianami, a widzi w nich rozwiązania niewłaściwe lub mogące wprowadzić niepożądane skutki na rynku, może zgłosić swoje zastrzeżenia do proponowanych zapisów w terminie do 27 listopada 2018 roku.źródło: Informacja własna

powrót